Academic Studies

COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES

ACADEMIC STUDIES 

 

A-International Peer- Reviewed Journals (SCI/SCI-Exp. SSCI/AHCI)

Erkoç M. F., Gecü Z., & Erkoç Ç. (2013). The effects of using google sketchup on the mental rotation skills of eighth grade students. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(2), 1285-1294.

Kert, S. B. (2013). Using J-QUERY mobile technology to support a pedagogical proficiency course. Journal of Educational Computing Research, 48(4), 433-447.

B-International Peer- Reviewed Journals

Bayrak, K. B. (2013). Using two-tier test to identify primary students’ conceptual understanding and alternative conceptions in acid-base. Mevlana International Journal of Education, 3(2),19-26.

Erkoç, M. F., & Kert, S. B. (2013). A comparative study on entrepreneurship tendencies and individual innovativeness perceptions of pre-service teachers. International Journal of Social Sciences and Education, 3(4), 1085-1097.

Kır, E., & Kayak, S. (2012). The analysis of ICT skill levels of foreign language instructors working at universities. The Online Journal of New Horizons in Education, 2(4), 33-40.

C-National Peer- Reviewed Journals

Bayrak, K. B., & Bayram, H. (2012). Web ortamında probleme dayalı öğrenme yönteminin farklı öğrenme stiline sahip öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 479-497.

Kayıslı, K., Sevindik, T., & Ünlükahraman, O. (2013). Web tabanlı eğitimde veri madenciliği. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(3), 183-193.

Kayişli, K., Sevindik, T., & Hazar, H. (2013). Comparison of reflective thinking profiles of individuals using social networks for education in terms of time variable. The Online Journal of Distance Education and e-Learning, 1(1), 26-32.

D-National Journals

----------

E-International Conference Paper

Bayrak, K. B. (2013). Examination of Primary School Students’ Motivation Towards Science Learning By Some Variables. International Conference on New Horizons, Rome, Italy.

Bayrak, K. B. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin Web Ortamında Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Görüşleri. 4 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications (ICONTE), Antalya, Turkey.

Çimen, A., & Yılmaz, M. B. (2013). Which Content is Appropriate for Instructional Based Social Network? Opinions of K12 Teachers in Turkey. 5th World Conference on Educational Sciences (WCES), February, Rome, Italy.

Erkoç, M. F., Gecü, Z., & Erkoç, Ç. (2012). Google Sketchup Programının İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerin Zihinsel Döndürme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. 6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Ekim, Gaziantep, Turkey.

Gecü, Z. (2012). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıkları ve Tercihleri. 6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Turkey.

Gecü, Z., Yeni, S., & Varank, İ. (2013). Öğrenme Yönetim Sistemi ve Tablet Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüş ve Önerileri. 7th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Turkey.

Gunay, A. & Yakın, İ. (2013). The Status of Ubiquitous and Mobile Learning: A Content Review of the Recent Research, Sixth International Conference on e- Learning and Innovative Pedagogies, Madrid, Spain.

Gunay, A., & Çetinkaya, B. K. (2013). Gender Differences on Attitudes Towards Using Facebook for University Graduated People in Turkey. 5th World Conference of  Educational Sciences, Rome, Italy.

Kert, S. B., Uz, Ç., & Gecü, Z. (2013). Using an Online Scaffolding Tool in Order to Create Scientific Discourses in Computer Ethics Education. The Twentieth International Conference on Learning, Rodos, Yunanistan.

Kır, E., & Kayak, S. (2013). The Evaluation of Websites Teaching English as a Foreign Language (EFL). 4th The International Conference of New Horizons in Education (INTE), June, Roma, Italy.

Köşkeroğlu Büyükimdat M., Erkoç F., & Varank, İ. (2013). Bilgisayar Tabanlı Bir Otomatik Değerlendirme ve Geribildirim Sistemi Modeli: ODES Örneği. 7th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Turkey.

Orhan, F., & Gunay, A. (2013). Examining the Reasons of Internet Based Academic Dishonesty of the University Students. 7th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Haziran, Erzurum, Turkey.

Orhan, F., & Günay, A. (2012). University-School Collaboration Reflections 1: Integrating Technology into Teaching Based on The Model of Technology Integration Planning Model. 6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Ekim, Gaziantep, Turkey.

Orhan, G., Fer, S., & Orhan, F. (2013). Weblogla Bütünleştirilmiş Yazma Öğretiminin Yazma Performansına Etkisi.  7th Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Haziran, Erzurum, Turkey.

Polat, E., & Orhan, F. (2012). A Study On The Internet Research Skills Of 8th Grade Students. 6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Ekim, Gaziantep, Turkey.

Uğraş, T., & Gülseçen, S. (2013). Multitasking: Digital Natives' Interaction with New Media. 15th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2013), Temmuz, Las Vegas, US.

Uz, Ç., & Altun, A. (2013) Object Location Memory, a new test for Spatial Location. 8. International Elsin Conference,

Varank, İ. (2013). Tablet PC in Education: A Literature Review. 7th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Turkey.

Yakın, İ. & Gunay, A. (2013). Selection of Ubiquitous Computing Technologies and Environments as Performance Improvement Interventions, Sixth International Conference on e- Learning and Innovative Pedagogies Madrid, Spain.

Yeni, S., & Özdener, N. (2012). Öğretmen Adaylarının Nesne Ambarlarını ve Öğrenme Nesnelerini Kullanım Durumlarının ve Tercihlerinin İncelenmesi. 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Ekim, Gaziantep, Turkey.

Yeni, S., Gecü, Z., & Varank, İ. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Derslerde Mobil Teknoloji Kullanımı ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. 7th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Turkey.

Yılmaz, M. B., Akbulut, E., & Yeşiltaş, P. (2012). Evaluating Opinions and Behaviors of Prospective Teachers in Wiki in Respect to Their Learning Approaches. 5th International Conference of Education, Research and Innovation Conference (ICERI), November, Madrid, Spain

F-National Conference Paper

------------

G-Book

Bayrak, B., & Benzer, E. (2013). Medya Okuryazarlığı ve Eğitimde Sosyal Medya. (Editörler: Ahmet Benzer, Harun Aksaya) Bilgisayar Okuryazarlığı I-II. Pegem Akademi, Ankara

Feza Orhan, (2013). Öğrenme Tarzı ve Öğretim Teknolojileri. (Editörler: Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, Doç. Dr. Yüksel Göktaş) Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler; Bölüm 12, pp. 213-226,

H-Projects

TÜBİTAK 1001 Projesi Temel Bilgi Teknolojisi Becerilerinin Kazandırılmasına Yönelik Geliştirilen Otomatik Değerlendirme ve Geri Bildirim Sistemi İle Verilecek Sosyal Paylaşım Temelli ve Bilgisayar Temelli Geri Bildirimin Öğrenme Performansına ve Öz-Yeterlilik Algısına Etkisi.  Proje No: 111K546. Yürütücü: İlhan Varank, Araştırmacı: Sabiha Yeni, Meryem B. Köşkeroğlu, M. Fatih Erkoç, Nisan 2012 –  Nisan 2014.

 

TÜBİTAK 1001 Projesi: İlköğretim Öğrencilerinin Dijital ve Basılı Ortamlarda Okuduğunu Anlama Davranışlarının Bireysel Farklılıklara Göre İncelenmesi. Proje No: 112K112. Yürütücü: Feza Orhan, Araştırmacı: M. Betül Yılmaz, Bursiyer: Selda Kayak, Tuba Uğraş, Ayşe Günay. 1 Kasım, 2012 – 1 Temmuz, 2014.

 

TÜBİTAK 3501 Projesi: Bilgisayar Etiği Eğitimi ve Etik Karar Verme Süreçlerine Yönelik Elektronik Performans Destek Sistemi Geliştirmesi. Proje No: 111K179. Yürütücü: Serhat B. Kert, Araştırmacı: Çiğdem Uz, Zeynep Gecü. 1 Temmuz, 2011 - 1 Mayıs, 2013.

 

YTU KAP Projesi:  Öğrenme Yönetim Sistemleri ve Mobil Tablet Araçlar Kullanılarak Klasik Düz Anlatım Yöntemi İle İşlenen Derslerin Etkinliğinin Arttırılması. Proje No: 2011-09-03-KAP01. Yürütücü: İlhan Varank,  Araştırmacı: Sabiha Yeni,  Zeynep Gecü. 5 Eylül, 2011- 3 Aralık, 2013.

 

YTU KAP Projesi: Tablet Bilgisayar Erişimli Asenkron Video Ders Kayıtlarının Teknoloji eğitiminde Kullanılması: AVİTAB Projesi. Proje No: 2012-09-03-KAP01, Yürütücü: Serhat B. Kert, Araştırmacı: Fatih Erkoç, Sabiha Yeni. 15 Kasım, 2012 - 15 Kasım,  2014.

 

I-Others

 

-------