Akademik Faaliyetler

AKADEMİK YAYIN

 

 

Uluslararası Hakemli Dergi (SCI/SCI-Exp. SSCI/AHCI)

 

Shelton, B. & Uz, C. (2015). Immersive Technology and the Elderly: A Mini-Review. Gerontology 61(2), DOI: 10.1159/000365754

Dogan, G., Brown, T. (2014) A Survey of Provenance in Wireless Sensor Networks, Ad Hoc and Sensor Wireless Sensor Networks (in backlog)

Karsak, G., Fer, S., & Orhan, F. (2014). The Effect of Using Cooperative and Individual Weblog to Enhance Writing Performance. Educational Technology & Society, 17(4), 229-241.

Kert, S.B., Uz, C., & Gecü, Z. (2014). Effectiveness of an Electronic Performance Support System on Computer Ethics and Ethical Decision-Making Education. Educational Technology & Society,17 (3), 320–331.

 

Varank, I., Adıgüzel, T., Erkoç, M. F., Köşkeroğlu-Büyükimdat, M., Aktaş, M., Cömert, Z., Yeni, S., & Esgin, E. (2014). Effectiveness of an online automated evaluation and feedback system in an introductory computer literacy course. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education,10(2), xxx-xxx.

 

Varank, I, Yeni, S., Gecü, Z. (2014). Effectiveness of Tablet PCs in the Classroom: A Turkish Case. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 46, 20-34.

 

Erkoç M. F., Gecü Z., Erkoç Ç. (2013). The Effects of Using Google SketchUp on the Mental Rotation Skills of Eighth Grade Students, Educational Sciences: Theory & Practice, 13 (2), 1285-1294.

 

Kert, S.B. (2013). Using J-QUERY Mobile technology to support a Pedagogical Proficiency Course, Journal of Educational Computing Research, 48(4), 433-447.

 

Varank, I. (2011). Factors affecting in-service teachers’ application-based educational technology and material development skills: A causal analysis of a Turkish case. The New Educational Review, 2(24), 293-304.

 

Kert, S. B., Kurt A. A. (2011). The effect of electronic performance support systems on self-regulated learning skills, Interactive Learning Environments, 20(6),485-500.

 

Kert, S. B.(2011). The Use of SMS Support in Programming Education, Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 10(2), 268-273.

 

Yılmaz, M. B., Orhan,F. (2011). Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim ve Bilim. Cilt 36, Sayı 159, 56 – 68.

 

 

Uluslararası Hakemli Dergi

 

 

Yakın, İ. & Gunay, A. (2014). Selection of Ubiquitous Computing Technologies and Environments as Performance Improvement Interventions. Ubiquitous Learning: an International Journal, 6 (2), 1-13.

 

Bayrak, K.B. (2014). A Research on Students’ Learning Styles and Their Attitudes toward Science and Technology.Journal of Theoretical Educational Science, 7 (1), 1-15.

 

Benzer, E., Bayrak, K.B., Eren, D.C.(2014). Knowledge and Opinions of the Primary Students about Energy and Energy Resources: The Comparison of Current and Previous Curriculum. The Journal Of Academic Social Science Studies, 25(1), 285-298.

Dogan, G. Brown, T. (2014) A Survey of Provenance Leveraged Trust in Wireless Sensor Networks, Journal of Computer Engineering and Intelligent Systems, Vol.5, No.2, (pp. 1-11)

 

Dogan, G. Brown, T. (2014) Dataflow-Oriented Provenance System for Multifusion Wireless Sensor Networks, Journal of Network and Complex Systems,Vol.4, No.2, (pp.11-20)

 

Yeni, S. & Ozdener, N. (2014). An Analysis On Usage Preferences of Learning Objects and Learning Object Repositories Among Pre-service Teachers. Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE), 15 (2), 161-174.

 

 

Günay, A. & Yakın, İ. (2014). The Status of Ubiquitous and Mobile Learning: A Content Review of the Recent Research. Ubiquitous Learning: An International Journal, 6(3), 35- 44.

 

Uz, C., & Altun, A. (2014). Object Location Memory and Sex Difference: Implications on Static vs. Dynamic Navigation Environments. Journal of Cognitive Science, 15(1), 27-56.

 

Benzer, E. Bayrak, K.B., Eren, D.C.,Gürdal, A. (2014) Knowledge and Opinions of Teacher Candidates about Energy and Energy Resources. International Online Journal of Educational Sciences, 6(1), 243-257.

 

 

Varank, I, & Ilhan, S. (2013). The effects of teachers’ educational technology skills on their classroom management skills. Mevlana International Journal of Education 3(4), 138-146.

 

Bayrak, K.B. (2013). Using Two-Tier Test to Identify Primary Students’ Conceptual Understanding and Alternative Conceptions in Acid-Base,  Mevlana International Journal of Education (MIJE), 3(2),19-26.

 

Bayrak, K.B. (2013) Development of a Problem-Based Teaching Material for Science Education in a Web Environment: The Subject of Acids and Bases. Siirt University Journal of Social Sciences. 1(1), 205-216.

 

Erkoç, M.F., Kert, S.B. (2013). A Comparative Study on Entrepreneurship Tendencies and Individual Innovativeness Perceptions of Pre-Service Teachers, International Journal of Social Sciences and Education, 3(4), 1085-1097.

 

Kert, S.B. & Tekdal, M. (2012). Comparison Of Individual Innovativeness Perception Of Students Attending Different Education Faculties, Gaziantep University Journal of Social Sciences,11(4),1150-1161.

 

Kır, E., Kayak, S. (2012). The Analysis of ICT Skill Levels of Foreign Language Instructors Working at Universities. The Online Journal of New Horizons in Education (TOJNED), 2 (4), 33-40.

 

Yılmaz, M. B. (2012). Profiles of University Students According to Internet Usage with the Aim of Entertainment and Communication and their Affinity to Internet. International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), Vol 4, Issue 1, 225-242.

 

Yılmaz, M. B., Orhan, F.  (2011). Evaluation of university students’ academic achievements, web material using behaviors, and attendances in respect to their learning approaches in a blended learning environment. International Journal of Human Sciences, Vol 8, No 2, 1027-1048.

 

Bayrak, K.B. (2011).Effects of Problem-Based Learning in a Web Environment on Conceptual Understanding: The Subject of Acids and Bases. International Online Journal of Educational Sciences (IOJES).3(3),831-848.

 

Kert, S. B. (2011). Online social network sites for k-12 students: Socialization or loneliness, International Journal of Social Sciences and Education(IJSSE), 1(4).

 

Ulusal Hakemli Dergi

 

Orhan, F. & Gunay, A. (2014). Üniversite Öğrencilerinin İnternet Tabanlı Akademik Usulsüzlük Nedenlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 15 (1), 176- 190

 

Varank, İ., Gecü, Z., & Yeni, S. (2014). Eğitimde Tablet Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri: Bir Durum Çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(2), 135-147.

 

Hopcan, S., Yılmaz, M. B. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kafe Kullanımlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 10, Sayı 2.

 

Varank, I., & Akgül, A. (2013) Öğretmenlerin uygulamaya dayalı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı özyeterlik algılarının öğrencilerin seviye belirleme sınavı (SBS) başarısı ile ilişkisi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 253-265.

 

Erkoç, M.F., Kert, Serhat B., Şahin, V.(2013). Bilgisayar kullanan bireylerin bilgisayar kullanım süresi ve amacına göre öz-duyarlık düzeylerinin incelenmesi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 173,25-40.

 

Kayıslı, K., Sevindik, T., Ünlükahraman, O. (2013). Web Tabanlı Eğitimde Veri Madenciliği, Türk Bilgisayar Ve Matematik Eğitimi Dergisi, 183-193.

 

Kayişli, K., Sevindik, T., Hazar, H. (2013). Comparison of Reflective Thinking Profiles of Individuals using Social Networks for Education in terms of Time Variable, The Online Journal of Distance Education and e-Learning, 1(1), 26-32.

 

Bayrak, K.B. Bayram, H. (2012). Web Ortamında Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Farklı Öğrenme Stiline Sahip Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 479-497.

 

Varank, I.& Ergün, S. S. (2011). Uygulamaya dayalı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı becerileri ölçeği geliştirme. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29, 173-185.

 

Kert, Serhat B., Kartal, M., Seyman, R., & Orhan, C. (2011). İçerik yönetim sistami kullanılarak bir çevrimiçi materyal sistemi geliştirilmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2),205-218.

 

Kert, Serhat B., Çakmak, Ö., Yıldız, E., & Aşıklar, M. (2011). Eğitim yazılımlarında maskot kullanımı: Yazılım etkisinin değişimi, Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi(ET-AD), 2(3).

 

Köşkeroğlu Büyükimdat, M., Albayrak, D., Erdoğmuş, F., Yıldırım, S., & Eryol, G. (2011). Preservice Teachers’ Facebook Usage and Their Perspectives about Facebook as a Professional Development Tool. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 119-134.

 

Kayak, S. (2011). BÖTE Bölümü Öğrencilerinin İnternet Etiği Algılarının İncelenmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi. Cilt 2, Sayı 2.

 

Sevindik, T. ve Kayak, S. (2012). BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi. Cilt 3, Sayı 1.

 

 

Ulusal Dergi

------

 

Uluslararası Bildiri

 

Doğan, G., Yalcinalp, U., Cilingir, G. (2014) Women in CS Lessons From Turkey, Global Voices, Kaliforniya, ABD.

Bal, K.; Orhan, F. (2014) Elektronik Kitap Destekli Matematik Öğretiminin 5. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Edirne.

Günay, A. & Orhan, F. (2014) Information and Communication Literacy Approaches for New Millenium Students in the European Countries and ICT Experts Opinions in Turkey. 7th International Computer and Instructional Technologies Symposium. Edirne.

 

Kert, S.B., Erkoç, M.F. & Yeni, S. (2014) Tablet bilgisayar erişimli video ders kayıtlarının öğrencilerin çoklu ortam tasarımı ve üretimi dersi başarısına etkisinin incelenmesi: AVİTAB projesi, 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Edirne.

 

Kert, S.B., Kayak, S., Erkoç, M.F. & Avincan, K. (2014) Kodu ile kendi oyununu geliştiren çocuklar, 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Edirne.

 

 

Yilmaz, M.B., Orhan, F., Ugras, T. & Kayak, S. (2014). A Comparison of Sixth Grade Students’ Reading Comprehension on Two Different Digital Formats. In Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014 (pp. 702-707). Chesapeake, VA: AACE.

 

Uğraş, T., Gülmezer, Ö.T. & Bayır, A. (2014). K-12 Pre-service Teachers' Perception of Digital Citizenship: A Case Study of Istanbul University. Future 2014: e-Learning. 5th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2014: e-Learning, 5-7 May 2014, Istanbul University, Turkey.

 

Bayrak, K.B. (2013). Examination of Primary School Students’ Motivation Towards Science Learning By Some Variables, International Conference on New Horizons, Rome, Italy.

 

Bayrak, K.B. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin Web Ortamında Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Görüşleri, 4 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications (ICONTE), Antalya, Turkey.

 

Çimen, A., Yılmaz, M.B. (2013). Which Content is Appropriate for Instructional Based Social Network? Opinions of K12 Teachers in Turkey. 5th World Conference on Educational Sciences (WCES), February, Rome, Italy.

 

Gecü, Z., Yeni, S., & Varank, İ. (2013). Öğrenme Yönetim Sistemi ve Tablet Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüş ve Önerileri. 7th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Turkey.

 

            Günay, A. & Çetinkaya, B. K. (2013). Gender Differences on Attitudes Towards Using Facebook for University             Graduated People in Turkey, 5th World Conference of  Educational Sciences, Rome, Italy.

 

Günay, A. & Yakin, İ. (2013). The Status of Ubiquitous and Mobile Learning: A Content Review of the Recent Research. 6th International Conference on e- Learning and Innovative Pedagogies. Madrid, Spain.

 

Kert, S.B., Uz, Ç., Gecü, Z. (2013). Using an Online Scaffolding Tool in Order to Create Scientific Discourses in Computer Ethics Education. The Twentieth International Conference on Learning, Rodos, Yunanistan.

 

 

Köşkeroğlu Büyükimdat M, Erkoç F.,& Varank, İ. (2013). Bilgisayar Tabanlı Bir Otomatik Değerlendirme ve Geribildirim Sistemi Modeli: ODES Örneği. 7th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Turkey.

 

Orhan, F. & Günay, A., (2013). Examining the Reasons of Internet Based Academic Dishonesty of the University Students, 7th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Haziran, Erzurum, Turkey.

 

Orhan, G., Fer, S. & Orhan, F., (2013). Weblogla Bütünleştirilmiş Yazma Öğretiminin Yazma Performansına Etkisi  7th Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Haziran, Erzurum, Turkey.

 

Uğraş, T. & Gülseçen, S. (2013). Multitasking: Digital Natives' Interaction with New Media. In the Proceeding of 15th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2013), Part I, LNAI 8019, pp. 94-103, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ISSN: 0302-9743.

 

Uz, Ç., Altun, A., (2013) Object Location Memory, a new test for Spatial Location, 8. International Elsin Conference.

 

Varank, İ. (2013). Tablet PC in Education: A Literature Review. 7th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Turkey.

 

Yakın, İ. & Günay, A. (2013) Selection of Ubiquitous Computing Technologies and Environments as Performance Improvement Interventions. 6th International Conference on e- Learning and Innovative Pedagogies. Madrid, Spain.

 

Yeni, S., Gecü, Z., & Varank, İ (2013). Üniversite Öğrencilerinin Derslerde Mobil Teknoloji Kullanımı ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi, 7th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Turkey.

 

Sevindik, T., & Basal, A. (2013). Lessons Learned from the Design Process of a Learning Management System. 2nd International Symposium on Computer, Communication, Control and Automation (3CA 2013), Singapur.

 

Erkoç, M. F., Gecü, Z., Erkoç, Ç.(2012). Google Sketchup Programının İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerin Zihinsel Döndürme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi, 6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Ekim, Gaziantep, Turkey.

 

Gecü, Z. (Ekim, 2012). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıkları ve Tercihleri, 6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Turkey.

 

Orhan, F., Günay, A., (2012). University-School Collaboration Reflections 1: Integrating Technology into Teaching Based on The Model of Technology Integration Planning Model, 6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Ekim, Gaziantep, Turkey.

 

Polat, E., Orhan, F., (2012). A Study On The Internet Research Skills Of 8th Grade Students, 6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Ekim, Gaziantep, Turkey.

 

Uğraş, T. & Gülseçen, S. (2012). A Descriptive Analysis on Multitasking Behaviors of Digital Natives in Turkey. In the Proceeding of Future 2012: e-Learning. 4th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2012: e-Learning. Istanbul University.

 

Yeni, S. , Özdener, N., (2012). Öğretmen Adaylarının Nesne Ambarlarını ve Öğrenme Nesnelerini Kullanım Durumlarının ve Tercihlerinin İncelenmesi, 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Ekim, Gaziantep, Turkey.

 

Yılmaz, M. B., Tokatlı, H. (2012). Bilişim Teknolojileri Kurslarına Katılan Yetişkinlerin Kurs Bırakma Durumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi: ISMEK Örneği, IV: Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Vol. 1, Issue 1, pp. 2318 – 2323.

 

Yılmaz, M. B., Akbulut, E., Yeşiltaş, P. (2012). Evaluating Opinions and Behaviors of Prospective Teachers in Wiki in Respect to Their Learning Approaches. Proceedings of 5th International Conference of Education, Research and Innovation Conference (ICERI), November, Madrid, Spain, pp. 1813 – 1820.

 

Bayrak, B.K. (2012). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, April.

 

Yilmaz, M.B., Orhan, F. (2011). Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Web2.0 Araçlarını Akademik Amaçlı Kullanmalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 11.International Educational Technology Conference, (IETC 2011); İstanbul University, Istanbul, Turkey.

 

Bayrak, K.B., Bayram, H. (2011). The Effect of Web Based Learning Method in Science Education on Improving The Students’Scienific Process Skills.International Conference- The Future of Education,June, Florance, Italy.

 

Varank, I. (2011). New HPT Models: Helping to Improve Administration Capacity of Governmental Organizations (GO). 9th ISPI EMEA (Europe, Middle East, Africa) Conference, Skopje, Macedonia.

 

Yilmaz, M.B. (2011). Opinions of Primary School Teachers on Their Students’ ICT Skills and Information Technologies Course. 2nd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR2011); Near East University, Nicosia, Cyprus.

 

Koskeroglu Buyukimdat, M. (2011). Do we still fail to bond research and practice? :An Article Critique of“Translating Research into New Instructional Technologies for Higher Education: The Active Ingredient Process”. In T. Bastiaens & M. Ebner (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2011 (pp. 3583-3588). Chesapeake, VA: AACE.

 

Ayvaz-Reis, Z., Özdemir, Ş., Uğraş, T. & Koçoğlu, F.Ö. (2011). How Much the Concept of E-Government and Its Applications Came into Our Lives: The Case of Informatics Departments. In the Proceeding of 2nd World Conference on Information Technology.

 

Kayak, S. ve Kır, E. (2011). The Analysis of The Attitudes of The Students At English Language Teaching Department Towards The Educational Technologies In Terms of Different Variables. 11. International Education Technology Conference; İstanbul University, İstanbul. 25-27 May 2011

 

Kır, E. ve Kayak, S. (2011). Yabancı Dil Öğretmenleri Akıllı Tahta Kullanımına Ne Kadar Hazır? 2. International Science & Technology Conference; Sakarya University & İstanbul University, İstanbul. 7-9 December, 2011.

 

Kayak, S. ve Kır, E. (2012). İngilizce Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğrenme Biçemleri İle Çevrim İçi Öğrenme Sistemleri Kabul Düzeyleri Arasındaki İlişki. 4. International Congress of Educational Research; Yıldız Technical University, İstanbul. 4-7 May 2012

 

Kayak, S. ve Kır, E. (2012). İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Çevrim İçi Öğrenme Sistemleri Kabul Düzeyleri İle Bilgisayar Yeterlilik Algıları Arasındaki İlişki. The International Conference of New Horizons in Education-2012 (INTE-2012) Prague, Czech Republic. 5-7 June 2012

 

Kır, E. ve Kayak, S. (2013). The Evaluation of Websites Teaching English as a Foreign Language (EFL). 4th The International Conference of New Horizons in Education-2013 (INTE-2013) Roma, Italy. 25-27 June 2013

(in Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 106, 10 December 2013, Pages 2788–2795.)

 

Kayak, S. (2014). Bilgisayar Dersine Yönelik PDR Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Güdülenmelerinin Belirlenmesi ve Çeşitli Değişkenler Açısından İrdelenmesi. 5th The International Conference of New Horizons in Education-2014 (INTE-2014) Paris, France. 25-27 June 2014

 

 

Ulusal Bildiri

 

Uğraş, T., Ayvaz-Reis, Z. & Kartal-Karataş, E. (2011). Bir Online Anket Sistemi için Yol Haritası. Akademik Bilişim 2011 Bildiriler Kitabı.

 

Kayak, S. (2014). Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmeninin Yeterliliğine İlişkin Görüşleri. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi; Gaziantep Üniversitesi,   Gaziantep. 7-9 Mayıs 2014

 

Kitap

 

Gülseçen, S., Çelik, S., Özdemir, Ş., Uğraş, T. & Özcan, M. (2013). Education in Smart Cities. New Challenges in Education, In: Gallova, M., Guncaga, J., Chanasova, Z. & Moldova Chovancova, M. (eds.). pp. 118-139. VERBUM, Ruzomberok, Slovakia. ISBN: 978-8056100653.

 

Bayrak, B. & Benzer, E. (2013). “Medya Okuryazarlığı ve Eğitimde Sosyal Medya” (Editörler: Ahmet Benzer, Harun Aksaya) Bilgisayar Okuryazarlığı I-II. Pegem Akademi, Ankara

 

Feza Orhan, (2013). “Öğrenme Tarzı ve Öğretim Teknolojileri” (Editörler: Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, Doç. Dr. Yüksel Göktaş) Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler; Bölüm 12, pp. 213-226,

 

Varank, İ (2011). Etkili Öğretim Tasarımı (Çeviri). Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları.

 

 

ULUSAL/ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARA (KONFERANS , SEMİNER, WORKSHOP, ATÖLYE ÇALIŞMASI, POSTER SUNUMU, YAYINLANMAMIŞ SÖZLÜ BİLDİRİ) ÇALIŞMALARI İLE KATILAN ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI

 

ÜNİVERSİTE DIŞINDAKİ ULUSAL/ULUSLARARASI KURULUŞLARA YAPILAN PROJE BAŞVURUSU SAYISI

 

TÜBİTAK Projeleri

 

TÜBİTAK 2232 Projesi Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Provenans ve Güven Bazlı Dinamik Ağ Yapılandırma Mimarisi Yürütücü: Gülüstan Doğan Kasim 2014 –  Kasim 2016.

 

TÜBİTAK 1001 Projesi Temel Bilgi Teknolojisi Becerilerinin Kazandırılmasına Yönelik Geliştirilen Otomatik Değerlendirme ve Geri Bildirim Sistemi İle Verilecek Sosyal Paylaşım Temelli ve Bilgisayar Temelli Geri Bildirimin Öğrenme Performansına ve Öz-Yeterlilik Algısına Etkisi.  Proje No: 111K546. Yürütücü: İlhan Varank, Araştırmacı: Sabiha Yeni, Meryem B. Köşkeroğlu, M. Fatih Erkoç, Nisan 2012 –  Nisan 2014.

 

TÜBİTAK 1001 Projesi: İlköğretim Öğrencilerinin Dijital ve Basılı Ortamlarda Okuduğunu Anlama Davranışlarının Bireysel Farklılıklara Göre İncelenmesi. Proje No: 112K112. Yürütücü: Feza Orhan, Araştırmacı: M. Betül Yılmaz, Bursiyer: Selda Kayak, Tuba Uğraş, Ayşe Günay. 1 Kasım, 2012 – 1 Temmuz, 2014.

 

TÜBİTAK 3501 Projesi: Bilgisayar Etiği Eğitimi ve Etik Karar Verme Süreçlerine Yönelik Elektronik Performans Destek Sistemi Geliştirmesi. Proje No: 111K179. Yürütücü: Serhat B. Kert, Araştırmacı: Çiğdem Uz, Zeynep Gecü. 1 Temmuz, 2011 - 1 Mayıs, 2013.

 

BAP Projeleri

 

İU BAP-ÖNAP Projesi: İnsan Bilgisayar Etkileşimi Çerçevesinde Bir Kullanılabilirlik Çalışması: İstanbul Üniversitesi Web Sitesi. Proje No: 40421. Araştırmacı: Tuba Uğraş. Mart 2014 - Mart 2015.

 

İSTKA Projeleri

 

İSTKA Projesi: Hayata Bir Çocuk, Bir Çocuğa Hayat. http://hayatvecocuk.org/ Araştırmacı: Tuba Uğraş. Eylül 2014 - Ağustos 2015.

 

ULUSAL/ULUSLARARASI

AKADEMİK SEMİNER

Doğan, G. Turbo Mode Behaviour in Intel Ivy Bridge Processors, NetApp, Kaliforniya, ABD,  Ekim 2014.

 

Varank, I (2014). Key Note Speach. eTwinning Professional Development Workshop, Istanbul, 21-24 Mayıs.

 

Varank, I (2014). Key Note Speach. ICT Ways, Istanbul, 8-9 Mayıs.

 

Varank, I (2012). Key Note Speach. Future Learning, Istanbul, 14-16 Kasım 2012

 

Gülseçen, S., Özdemir, Ş., Çelik, S., Uğraş, T. & Özcan, M. (2013). Dijital Dünyadan Yansımalar: Bilgide ve Vatandaşlıkta Değişim. 18. Türkiye'de İnternet Konferansı (inet-tr'13), 9-11 Aralık 2013, İstanbul Üniversitesi.

 

 Çalıştaylar

Çiğdem Uz, 22-26 Eylül 2014 Erasmus Staff Mobility Program, (Cordoba Üniversitesi)

 

Tuba Uğraş, 03-07 Aralık 2014, Çalışma Ziyareti, Fraunhofer IAO Institute - Usability Lab, Stuttgart, Almanya

 

 Gülüstan Doğan, Haziran 2014, Security in the Hybrid Area, MC2IT, Silikon Vadi, ABD

 

Gülüstan Doğan, 2014, Bay Area Girl Geek Dinners : Intel, Google, Eventbrite, Box, Perforce, SurveyMonkey, SugarCrm, Silikon Vadi, ABD

 

Gülüstan Doğan, Eylul 2014, TurkishWIN Networking Event, Silikon Vadi, ABD

 

Gülüstan Doğan, Haziran 2014, Career Crossroads, Your Path Forward,  Silikon Vadi, ABD

 

Gülüstan Doğan, Haziran 2014, Women In Technology Summit, Silikon Vadi, ABD